ᓴᓇᙳᐊᕐᓃᑦ ᒥᖅᓱᕐᓃᑦ

ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᒥᖅᓱᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᖏᓐᓄᓪᓗ ᓴᓇᑦᑎᐊᔪᔪᐊᓘᓂᖏᓐᓄᑦ. 1950-ᖏᓐᓂᒃ, ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑏᑦ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥᐅᑕᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐊᔪᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔭᒐᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᐅᔪᖅ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᖏᓐᓄᑦ.

ᐅᒃᑯᓯᒃᓴᓄᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓄᑦ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ. ᓴᓇᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᙱᔫᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒥᓱᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᕐᓂᖅᑐᓄᑦ ᐅᔭᖅᑲᓄᑦ. ᒪᕐᕉᒃ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕖᒃ, ᐅᒃᐱᑐᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᑉ ᓴᓇᙳᐊᖅᓯᒪᔭᖏᑦ, ᐱᑕᖃᖅᑐᒻᒪᕇᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑑᑕᐅᔪᓂᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᓂᒃ, ᒥᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᓂᕋᕐᒥᐅᑕᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ, ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔾᔮᕐᓇᖅᓴᐅᑎᓂᒃ. ᔨᐊᓯ ᐅᓈᖅ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᕕᖓ ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᒥᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᐊᓛᖃᖅᖢᓂ. ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ.

ᒥᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᓪᓗ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᓪᓗ ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᔨᐊᓯ ᐅᓈᖅ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᕕᖓᓂ, ᐅᒃᐱᑐᔪᖅ ᓴᓇᙳᐊᕐᕕᖕᒥ, ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᑉ ᓴᓇᙳᐊᕐᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅᑖᕐᕕᖕᒥ.