ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ ᕼᐊᒻᓚᖓ

ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᑉ  ᕼᐊᒻᓚᖓ  ᓄᓇᓕᐅᑉ  ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒋᔭᖓ.  ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ  ᑲᒪᔨᐅᔪᑦ  ᐊᐳᑕᐃᔭᐃᓂᕐᒥᒃ,  ᐃᒥᖅᑕᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ,  ᐊᓇᖅᑕᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ,  ᐊᒃᑕᑰᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ,  ᐊᒻᒪᓗ  ᒪᓕᒐᓂᒃ  ᒪᓕᒃᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᒃ  ᓄᓇᓕᖕᒥ,  ᑕᐃᒪᒃᑲᓐᓂᐅᓪᓗᑎᒃ  ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ. &nsp;ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒥ  ᑲᑎᒪᔨᒋᔭᐅᔪᑦ,  8  ᓄᓇᖅᑲᑎᒋᔭᐅᔪᑦ  ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ  “ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ”  ᐊᒻᒪᓗ  ᓄᓇᓕᐅᔪᖅ  ᒪᐃᔭᖃᖅᖢᓂ.  ᐊᐅᓚᑕᐅᕙᒃᑐᖅ  ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒧᑦ,  ᖃᐅᔨᓴᐃᕙᒃᑐᖅ  ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᒃ  ᓲᕐᓗ:  ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ,  ᐃᒪᓕᕆᔨᓂᒃ/ᐊᓇᖅᑕᐅᑎᓕᕆᔨᓂᒃ  ᐊᒻᒪᓗ  ᐊᒃᑕᑯᓕᕆᔨᓂᒃ,  ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᕐᔪᐊᓕᕆᔨᓂᒃ  ᐊᒻᒪᓗ  ᐊᒃᑕᑯᓕᕆᔨᓂᒃ,  ᓄᓇᓕᖕᒥ  ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ,  ᓄᓇᓕᐅᑉ  ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᒃ,  ᒪᓕᒐᓂᒃ  ᒪᓕᒃᑎᑦᑎᔨᓂᒃ  ᐳᑭᖅᑕᓕᙳᐊᓂᒃ,  ᕼᐊᒻᓚᐅᔪᑦ  ᐃᒡᓗᖁᑎᖏᓐᓄᑦ  ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑎᑦᑎᔩᑦ  ᐊᒻᒪᓗ  ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒥ  ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓄᑦ. &nsp;ᕼᐊᒻᓚᐅᔪᖅ  ᐊᐅᓚᑦᑎᕙᒃᑐᖅ  ᓄᓇᓕᖕᒥ  ᐊᒻᒪᓗ  ᓴᓇᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒥ.

ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ  ᓄᓇᕗᒥ  ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ  ᓄᓇᕗᑦ  ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ,  ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ  ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᖏᑦ  ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ,  ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ  ᐊᒻᒪᓗ  ᐊᓯᖏᑦ  ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᑦ,  ᐊᒻᒪᓗ  ᕼᐊᒻᓚᐅᔪᖅ  ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᕙᒃᑐᖅ  ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒥ  ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒃ.  ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ  ᐃᓕᕆᓪᓚᕆᒃᐸᒃᑐᑦ  ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ,  ᑕᒪᐃᒻᒪᑕ  ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ  ᓄᓇᓕᖕᓂ. &nsp;ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ  ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᕙᒃᑐᑦ  ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ  ᓄᓇᕗᑦ  ᒐᕙᒪᒃᑯᖓᓄᑦ  ᐃᖃᓗᖕᓂ,  ᑕᐃᑉᑯᐊᓗ  ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓕᖅᐸᒃᖢᑎᒃ  %-ᑎᒃᑰᖓᔪᓂᒃ  ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ  ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒥ  ᐱᔨᑦᓴᕋᐅᑎᓄᑦ.  ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ  ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ  ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ  ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓕᖅᐸᒃᑐᑦ  ᓄᓇᓕᐅᑉ  ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ  ᐊᒻᒪᓗ  ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ  ᓴᓇᔩᓪᓗ  ᐊᐅᓚᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ  ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᓂᒃ.

ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ  ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᕐᕕᒃ  149
ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ,  ᓄᓇᕗᑦ
X0C  0A0
ᐅᖃᓘᑖ:  867-793-2874
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ:  867-793-2509